Opłata za korzystanie ze środowiska

Naliczanie opłat za korzystanie ze

środowiska naturalnego

  System służy do ewidencji i rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu spalania paliw w silnikach spalinowych. Został opracowany na podstawie ustawy z 27.04.2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24.03.2005 w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawienia (Dz. U. nr 53 z roku 2005 poz. 481). Wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na dany rok publikowane są w Monitorze Polskim lub Dzienniku Ustaw (za rok 2008 MP z 2007r. nr 68 poz. 754).

  System pracuje pod kontrolą systemu Windows (9x, 2000, XP, NT). Wykorzystywany jest serwer dostępu do baz danych INTERBASE lub FireBird. Serwer FireBird dostarczany jest z programem bezpłatnie.
  Program może współpracować z systemem Podatkowej księgi Przychodów i Rozchodów lub FK firmy PRO-ANS.
  Umożliwia to przepisanie danych dotyczących podatników i zakupów paliw, co znacznie upraszcza i przyspiesza eksploatację systemu.
PKPiR Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

Podatkowa Księga Przychodów

i Rozchodów(PKPiR)

Program przeznaczony jest dla Firm zobowiązanych do prowadzenia księgi lub ewidencji ryczałtu.

Program umożliwia:
 • wydruk księgi (ewidencji ryczałtu), rejestrów sprzedaży i zakupu VAT, deklaracji miesięcznych pit-5 i  VAT-7 na formularzach oryginalnych lub papierze niezadrukowanym, poleceń przelewu na podatki i ZUS, rocznego rozliczenia podatku dochodowego PIT-36 do PIT-37 (lub PIT-28) wraz z załącznikami
 • łączenie dochodów z kilku działalności lub rozliczenie działalności prowadzonej w formie spółek cywilnych
 • bieżącą kontrolę (wyświetlanie) należnych kwot podatku dochodowego i VAT, co ułatwia planowanie działalności Firmy
 • naliczanie opłat i wydruk faktur za obsługę biura rachunkowego(w wersji dla biur rachunkowych)
 • automatyczne generowanie dokumentu za obsługę na koncie podatnika oraz dokumentu sprzedaży na koncie biura rachunkowego (w wersji dla biur rachunkowych)
Jeżeli system współpracuje z ewidencją środków trwałych, to można generować dokumenty wewnętrzne z miesięcznymi kwotami amortyzacji.
Wydruki mogą być sporządzane na drukarkach z wałkiem o szerokości 10 lub 15 cali (dla biur rachunkowych zalecam drukarkę z szerokim wałkiem). Możliwe jest drukowanie na drukarkach igłowych podłączonych do portu równoległego LPT1 lub LPT2 z pominięciem interfejsu Windows. W takim przypadku program obsługuje standard Epson (sekwencje Esc/P) lub język PCL, a polskie znaki dostępne są w standardzie LatinII lub Mazowia.

Uzupełnieniem Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów są programy:
 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  (wspólna baza podatników, generowanie dokumentów z miesięcznymi kwotami amortyzacji do programu książki, wydruk dokumentów wewnętrznych amortyzacji) Wydruk ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Ewidencja przebiegu pojazdu
  Program umożliwia wprowadzanie danych dotyczących wykorzystywania pojazdów nie będących środkami trwałymi dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, wydruk ewidencji przebiegu pojazdu oraz rozliczenie kwoty, która w danym miesiącu może zostać zaksięgowana w koszty.
 • Wydruk zgłoszeń NIP-1,2,3,B,1A oraz VAT-R, VAT-21, VAT-Z.
  Dane do wydruku mogą być edytowane w programie lub pobierane z PKPiR. Zgłoszenia sš drukowane na oryginalnych formularzach. Funkcja ustawiania lewego i górnego marginesu oraz odległości między częściami formularza umożliwia precyzyjne wydrukowanie danych w polach formularza. Program pracuje pod kontrolą systemu Windows 9x/XP/NT/Me.
 • Wydruk deklaracji, zeznań i informacji PIT
  Program umożliwia wprowadzanie danych i wydruk deklaracji, zeznań i informacji PIT-4,8A,8C,11/8B,16,38,40 na oryginalnych formularzach lub papierze niezadrukowanym (czyste kartki). Dane dotyczące płatnika lub podatnika mogą być pobrane z systemu Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów firmy PRO-ANS lub z innych zeznań, deklaracji, informacji. Dane dotyczšce edytowanego formularza mogą być zapisane do pliku i następnie wykorzystywane do sporządzenia deklaracji za kolejne miesiące, okresy lub lata. Program może być eksploatowany na dowolnym komputerze z systemem operacyjnym Windows 9x, 2000, XP. NT z dowolną drukarką zainstalowaną i poprawnie działającą w systemie.

Finansowo księgowy system fk

System finansowo-księgowy

(Księga handlowa)

Program umożliwia:
 • prowadzenie ewidencji księgowej na kontach syntetycznych i analitycznych wg planu kont wprowadzonego przez Użytkownika,
 • szybkie wprowadzanie dokumentów księgowych,
 • wprowadzanie automatycznych dekretów dla typowych operacji gospodarczych,
 • poprawę dekretów w trakcie miesiąca,
 • bieżącą analizę stanu finansowego Firmy,
 • kontrolę należności i zobowiązań,
 • wydruk wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald oraz not odsetkowych,
 • sporządzenie zestawienia obrotów i sald w kilku układach na dowolny dzień roku obrotowego,
 • wydruk dziennika oraz wyświetlenie lub wydruk dokumentów księgowych wg zadanych kryteriów wyszukiwania,
 • import danych z innych systemów (programów) w formacie pliku tekstowego,
 • współpracę poprzez pliki tekstowe z arkuszem kalkulacyjnym Excel,
 • wydruk rachunku zysków i strat, bilansu, sprawozdania F-01,
 • wydruk deklaracji CIT-2 lub PIT-5 oraz VAT-7,
 • łatwy dostęp do kont kontrahentów (wyszukiwanie wg nazwy, adresu lub NIP).

Fakturowanie system fakturujący

Fakturowanie

Emisja faktur VAT, faktur korekt, dokumentów Wz odbywa się z wykorzystaniem informacji z bazy materiałowej i kontrahentów (odbiorców). Podczas redagowania faktury kontrahent może być wyszukany na podstawie nazwy, adresu lub NIP, zaś towar wg numeru indeksu lub nazwy. Program może współpracować z drukarkami fiskalnymi. Można sporządzać statystyki sprzedaży w różnych przekrojach oraz rejestry dzienne i miesięczne wystawionych dokumentów. Dokumenty sprzedaży mogą być przenoszone automatycznie do systemu FK lub PKPiR.

Ewidencja materiałowa materiałówka

Ewidencja materiałowa

Ewidencja ilościowo-wartościowa zapasów magazynowych. Program współpracuje z systemem fakturowania. Umożliwia szybki dostęp do informacji o stanach magazynowych oraz o dokonywanych transakcjach (dokumentach wydania, przyjęcia). Dokonuje rozliczenia inwentaryzacji na podstawie arkuszy spisowych. Dostępna jest wersja cen ewidencyjnych lub średnioważonych.

Polecenie przelewu redagowanie poleceń przelewu

Redagowanie poleceń przelewu

Redagowanie i wydruk poleceń przelewu. Program może korzystać z bazy danych kontrahentów systemu fakturowania lub FK. Oprócz standardowych przelewów dla dostawcy / odbiorcy można redagować przelewy na podatki do urzędów skarbowych. Przelewy mogą być drukowane na papierze niezadrukowanym, zadrukowanej składance czterowarstwowej lub na zadrukowanych kartkach A-4. Program może współpracować z systemem PKPiR. W takim przypadku z systemu PKPiR można przenieść dane dotyczące wierzyciela lub dłużnika a w przypadku przelewu do urzędu skarbowego również nazwę, adres i numer konta bankowego US.
Program może pracować pod kontrolą systemu DOS lub Windows 9x/XP/NT/Me.
Ewidencja środków trwałych

Ewidencja środków trwałych

i wyposażenia

Ewidencja środków trwałych według grup KŚT, automatyczne naliczanie umorzenia i amortyzacji według wybranej przez użytkownika metody (liniowa, degresywna, jednorazowa, 30% w pierwszym roku). Wydruki środków trwałych według grup rodzajowych, osób odpowiedzialnych, konta kosztów, terminu umorzenia i inne. Możliwość wyboru środków trwałych do przeglądania lub wydruku według zadanych przez użytkownika kryteriów (selekcji). Wydruk miesięcznej amortyzacji według kont kosztów. Możliwość procentowego podziału amortyzacji jednego środka trwałego na kilka kont kosztów.

System zapewnia kompleksową obsługę informacji o środkach trwałych eksploatowanych w firmie. Ewidencja przedmiotów małocennych może być prowadzona razem z ewidencją środków trwałych lub w osobnej kartotece.

Wydruk zeznań rocznych PIT

Wydruk zeznań rocznych PIT

Wydruk zeznań rocznych PIT-28, 36, 36L, 37 z załącznikami. Zeznania drukowane są na oryginalnych formularzach. Użytkownik ma możliwość korekty lewego i górnego marginesu oraz wprowadzenie odległości pomiędzy poszczególnymi częściami formularzy. Ułatwia to poprawny wydruk. Użytkownik wprowadza tylko niezbędne dane, pozostałe pola (np. wysokość podatku) są wyliczane automatycznie. Dzięki temu w ciągu kilku minut można sporządzić i wydrukować poprawne zeznanie.